Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Begrippen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelsnamen onder de naam Simplex: Simplex Consultancy Groep B.V.; Simplex Payroll B.V.; Simplex HR B.V.; hierna te benoemen als Simplex.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Simplex.
Diensten: Onder de term “Diensten” wordt verstaan alle diensten die door Simplex aan de Klant worden verstrekt;
Dienstverlener: Simplex biedt diensten aan Opdrachtgever aan hierna: Simplex.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of en bedrijf die Simplex heeft aangesteld, projecten aan Simplex heeft verleend voor Diensten die door Simplex worden uitgevoerd, of waaraan Simplex een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Simplex, alsmede voorstellen van Simplex voor Diensten die door Simplex aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Simplex waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.
Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Opdrachtnemer of van één van de aan Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen en/of werkmaatschappijen, alsmede de door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Simplex, elke Overeenkomst tussen Simplex en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Simplex wordt aangeboden.
Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Simplex aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Simplex is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij Simplex uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat Simplex vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden.
Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
In het geval Simplex niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

Alle door Simplex gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeldt.
Simplex is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Simplex het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Simplex gegronde reden te weigeren.
Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Simplex niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
Oplevertijden en termijnen in het aanbod van Simplex zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Simplex niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Simplex heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (gescand of origineel) aan Simplex te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
Simplex is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
Elke Overeenkomst die met Simplex wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Simplex wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Simplex is verbonden.
Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Simplex een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst in elk geval één jaar, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. De duur van een Overeenkomst is afhankelijk van de ontwikkelingsduur alsmede eventuele (gewijzigde) wensen van Opdrachtgever.
De Overeenkomst wordt elk jaar telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of Simplex de Overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de overeengekomen periode.
Zowel Opdrachtgever als Simplex kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Simplex ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.
Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Simplex op basis van het gestelde (uur)tarief. De (uren)registratie van Simplex is hierbij leidend. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de opdracht voltooid is, heeft Simplex recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Indien het einde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever is toe te rekenen, heeft Simplex recht op het volledige loon indien dit gelet op de omstandigheden van het geval redelijk is.
Zowel Opdrachtgever als Simplex kan de Overeenkomst (met uitzondering van HR Direct Dienstverlening) zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is Simplex nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

Simplex zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
Bij de uitvoering van de Diensten is Simplex niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor Simplex, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
Simplex is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
De Overeenkomst op basis waarvan Simplex de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever.
Indien Simplex op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.
Indien sprake is van wijzigingen, al dan niet aangebracht door de Software, kan Simplex de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de programmatuur. Nimmer is Simplex gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.
Zowel Opdrachtgever als Simplex kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Simplex de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.
Simplex is niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de programmatuur.
Indien Simplex op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal Simplex conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen.
10.Simplex is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Simplex staat er niet voor in dat de ter beschikking te houden AFAS-omgeving, in het kader van de Diensten, tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar zal zich hiervoor inspannen om dit zo tijdig mogelijk te realiseren.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever is verplicht alle door Simplex verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Simplex niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Simplex is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Simplex verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Simplex voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
Simplex kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Simplex gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Simplex.

 

Artikel 8 – Ontwikkeling

Simplex kan een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Simplex de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de AFAS-omgeving(waaronder tevens verstaan databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).
Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen AFAS-omgeving schriftelijk vast. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
Simplex is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen.
De door Simplex ontwikkelde AFAS-omgeving is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de AFAS-omgeving binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een nader termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de voorwaarden. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.
Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk, per e-mail en/of via het portaal gemeld worden aan Simplex. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Simplex, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan Simplex zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 14 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door Simplex.
Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de AFAS-omgeving, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst.
Opdrachtgever is op eerste verzoek van Simplex verplicht om door Simplex verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien Simplex wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Simplex gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

 

Artikel 9 – (Op)Levering

Simplex zal, op in de Overeenkomst bepaalde wijze, de AFAS-omgeving opleveren dan wel online voor aflevering beschikbaar stellen aan Opdrachtgever. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt schriftelijk, dan wel digitaal aan Opdrachtgever verstrekt.
Opdrachtgever aanvaardt de AFAS-omgeving in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’). Eventuele bugs worden zo snel mogelijk door Simplex opgelost.
Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Simplex of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Simplex recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Simplex aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Simplex bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Simplex gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
Simplex spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Simplex.
Simplex spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.
Indien Partijen een deeloplevering van de AFAS-omgeving overeenkomen, zal Simplex de AFAS-omgeving verder ontwikkelen zodra Opdrachtgever haar op- en aanmerkingen schriftelijk heeft gedeeld en Simplex deze wijzigingen heeft bevestigd. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de opleverdatum alsmede reeds overeengekomen budget.
Nadat de werkzaamheden zijn goedgekeurd door Opdrachtgever, en de AFAS-omgeving klaar is om in gebruik te nemen door Opdrachtgever, kan Simplex op locatie van Opdrachtgever een uitleg c.q. presentatie geven ten behoeve van een juiste ingebruikname.

 

Artikel 10 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de AFAS-omgeving. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 11 – Garanties

Simplex voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Simplex in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Simplex gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
Enige in deze voorwaarden geboden garantie met betrekking tot de door Simplex ontwikkelde AFAS-omgeving is enkel overeengekomen tussen Simplex en Opdrachtgever en levert Opdrachtgever derhalve geen beroep op jegens derden, in het bijzonder jegens de Software.
Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Simplex gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
Simplex staat er niet voor in dat de AFAS-omgeving zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Simplex spant zich in om fouten in de werkzaamheden binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op hetgeen door Simplex zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. Simplex is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen.
Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Simplex te melden op een wijze dat Simplex in staat stelt om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Simplex een ontvangstbevestiging van de melding ontvangt.
Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. Simplex is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan Simplex naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Simplex verstrekte inlichtingen.

 

Artikel 12- Gebruik en onderhoud

Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de omgeving schriftelijk te melden aan Simplex, waarna Simplex Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Simplex gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Simplex.
Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Simplex, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de Software.
Ten behoeve van het onderhoud is Simplex bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de AFAS-omgeving door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.
Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is Simplex gerechtigd om de Dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. Simplex zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud.
Simplex is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door Simplex aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor Simplex niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.

 

Artikel 13 – Notice en Takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Simplex of derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is Simplex gerechtigd om dat deel van de Dienst per direct af te sluiten of Opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik. Simplex zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de Dienst van Simplex. In geen geval is Simplex aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van de Dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens.

 

Artikel 14 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Simplex is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
Opdrachtgever kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de Dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Simplex de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

 

Artikel 15 – Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) weergegeven.
Simplex voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. De kosten van de ontwikkelingswerkzaamheden worden achteraf berekend, op basis van de door Simplex opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend behoudens andere afspraken.
Indien overeengekomen, dient Opdrachtgever deelbetalingen te verrichten per oplevermoment.
Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar dient deze vergoeding ineens op basis van vooruitbetaling vergoed te worden.
Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Simplex ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
Simplex is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Simplex.
In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De vergoeding zal jaarlijks met ingang van 1 januari van het desbetreffende jaar worden geïndexeerd aan de hand van het maandcijfer van de consumentenprijs-index (CPI).

Geen aanpassing van de vergoeding vindt plaats in het geval de indexatie negatief is.

Artikel 16 – Incassobeleid

Alle door Simplex gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Simplex zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
Indien Simplex meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 17 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Simplex gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Simplex de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@simplex.nl.
Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Simplex verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Simplex tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
Indien Simplex op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.
Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. Simplex is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. Simplex zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.

 

Artikel 18 – Opschorting

Simplex heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
Simplex is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Simplex is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 

Artikel 19 – Overmacht

Simplex is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
Onder overmacht aan de zijde van Simplex wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Simplex, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Simplex zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Simplex buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
Indien Simplex bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 20 – Beperking aansprakelijkheid

Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Simplex, is Simplex uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Simplex binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Simplex deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Simplex in staat is om adequaat te reageren.
Indien het verrichten van Diensten door Simplex leidt tot aansprakelijkheid van Simplex, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Dienst in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. Ingeval van Overeenkomsten op grond van een SaaS-dienst, of service en/of onderhoud is bovengenoemde aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling).
Simplex is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Simplex geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.
De aansprakelijkheid van Simplex is voorts beperkt tot het bedrag dat door haar bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering en/of cybersecurity verzekering per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.
Simplex is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op zijn website of die van gelinkte websites.
Simplex is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de AFAS-omgeving, programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn.
Aansprakelijkheid van Simplex voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Simplex is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Applicatie van Simplex die zonder uitdrukkelijke toestemming van Simplex heeft plaatsgevonden.
Opdrachtgever vrijwaart Simplex voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Simplex geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Simplex.
Enige door Simplex opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Simplex. De inhoud van het opgeleverde advies van Simplex is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Simplex opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Simplex. Simplex is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen apparaten waarop de Software is geïnstalleerd, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is Simplex aansprakelijk.
Simplex staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Simplex verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Dienst.
Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Simplex vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Simplex. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Simplex dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Simplex eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

 

Artikel 21 – Geheimhouding

Simplex en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.
Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens en andere materialen die door Simplex worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij Simplex daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
Indien Simplex op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Simplex zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Simplex niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
De geheimhoudingsverplichting leggen Simplex en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 22 – Intellectuele Eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom van Simplex, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Simplex, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan Simplex.
Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Simplex rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Simplex en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Simplex opgeleverde zaken, dient Simplex expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Simplex rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Applicatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Website, documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.
Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van Simplex.
Opdrachtgever vrijwaart Simplex voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal Simplex onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.
Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Simplex, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 50.000,- euro (zegge: vijftigduizend euro) en een boete van € 1000,- euro (zegge: duizend euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

 

Artikel 23 – Vrijwaring en juistheid van informatie

Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Simplex verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
Opdrachtgever vrijwaart Simplex van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
Opdrachtgever vrijwaart Simplex voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Simplex opgestelde adviezen en rapportages.
Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, Website of informatiedragers aan Simplex verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
Opdrachtgever vrijwaart Simplex van alle aanspraken van de betreffende eigenaar/rechthebbende van de Software of andere derden ten gevolge van het het ontwikkelen van de AFAS-omgeving.
Opdrachtgever vrijwaart Simplex van alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 24 – Klachten

Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Simplex of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via info@simplex.nl met als onderwerp “Klacht”.
De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Simplex de klacht in behandeling kunnen nemen.
Simplex zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 25 – Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Simplex en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Simplex kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Simplex en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Barneveld, 21 april 2021

© 2021 Simplex Consultancy Algemene voorwaarden Privacy verklaring